HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Hozzájárulok, hogy a VH Com Kft (székhely: 7621 Pécs, Rákóczi út 72, cégjegyzék szám: 02-09-000223 adószám: 10382817-2-02) (továbbiakban: Szolgáltató), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Szolgáltató  számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél küldési szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával és aláírásával iratkozhatom fel. Az Szolgáltató a kapcsolattartás céljából az adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

Az adatkezelés célja:

·         az Érintettekkel való kapcsolattartás,

·         az Érintettek a Szolgáltató aktuális akcióiról történő tájékoztatása

A kezelt adatok köre:

·         név

·         e-mail cím

Adatkezelés jogalapja:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez. Az adatkezelés címzettjei: a Szolgáltató ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Szolgáltató informatikusa. A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni. Az adatkezelés módja: A Szolgáltató adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi előírásoknak. A Szolgáltató személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Jogaim a személyes adataim kezelésével kapcsolatban:

·         tájékoztatást kérhetek a személyes adatok kezelésének módjáról

·         visszajelzést kérhetek arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e

·         kérhetem a személyes adataim indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos adatok kiegészítését

·         tiltakozhatok a személyes adataim kezelése ellen és kérhetem a személyes adataim törlését („elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint

·         bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá

·         panaszt tehetek a felügyelő hatóságnál (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve vizsgálatot kezdeményezhetek.

Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal. A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:

·         Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

·         Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

·         Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

·         Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

·         E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

·         Honlap: https://www.naih.hu/

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Szolgáltatót is. A Szolgáltató köteles kérésemre tájékoztatást adni az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

·         adataimról,

·         azok forrásáról,

·         az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

·         időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

·         az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

·         adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett  intézkedéseinkről, továbbá

·         személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szolgáltató a tájékoztatási kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 21 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Szolgáltató visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A személyes adatok kezelése vonatkozó irányadó jogszabályok:

·         A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

·         Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve

·         A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

 

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az oldal használatával az adatkezeléshez önként hozzájárulok.